Käyttöaiheet

Trastutsumabiemtansiini on tarkoitettu käytettäväksi HER2-positiivista etäpesäkkeistä tai paikallisesti uusiutunutta leikkaushoitoon soveltumatonta rintasyöpää sairastavien aikuispotilaiden hoitoon, kun potilas on aiemmin saanut trastutsumabia ja taksaania erikseen tai yhdistelmänä.

Annostelu

Trastutsumabiemtansiini annostellaan suonensisäisesti sairaalassa kolmen viikon välein

Toimintamekanismi

Trastutsumabiemtansiini on trastutsumabi vasta-aineen ja DM-1 solunsalpaajan yhdistelmä. Trastutsumabi hakeutuu syöpäsolun pinannalle sitoutuen HER2-reseptoriin tarkoituksenaan pysäyttää syöpäsolun kasvu ja aiheuttaa sen kuolema. DM-1 aktivoituu HER2-positiivisen syöpäsolun sisällä, mikä minimoi vaikutukset terveisiin soluihin.

Haittavaikutukset

Maksaentsyymien nousu merkkinä maksan toiminnan häiriöstä, verihiutaleiden määrän lasku, ääreishermojen ärsytys (esim. käsien ja jalkaterien pistely ja tunnottomuus), hengitysvaikeudet (voivat liittyä keuhkotulehdukseen), tiputukseen liittyvät reaktiot ja allergiset reaktiot, sydämen vajaatoiminta. Yleensä haittavaikutukset ovat lieväasteisia ja palautuvia ja vakavat haitat harvinaisia.

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

http://www.ema.europa.eu/docs/fi_FI/document_library/Other/2013/09/WC500150608.pdf