RINTASYÖPÄYHDISTYS – EUROPA DONNA FINLAND ESITTÄYTYY

  • artikkelit

Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland on rintasyöpäpotilaiden etujärjestö, joka on toiminut Suomessa jo lähes viiden vuoden ajan. Toiminta on alusta alkaen perustunut vahvasti talkoohenkeen ja vapaaehtoisuuteen, mutta siitä huolimatta yhdistys on hyvin vakaalla pohjalla ja toiminta laajenee jatkuvasti. Torstaina 15.10.2009 yhdistys viettää järjestyksessään toista Rintojen Terveydeksi! -päivää, jonka tarkoituksena on lisätä naisten tietoisuutta rintasyövästä sekä sen varhaisen toteamisen merkityksestä. 

Perustamisidea lähti keskustelupalstoilta

Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland on suomalaisille rintasyöpäpotilaille tarkoitettu yhdistys ja edunvalvoja, joka perustettiin naistenpäivänä vuonna 2005. Alun perin idea perustamisesta lähti hallituksen puheenjohtaja Heli Siposen mukaan liikkeelle pienen ydinryhmän toimesta. ”Perustamisesta keskusteltiin aluksi muutamien innokkaimpien potilaiden kanssa internetin keskustelupalstoilla, minkä jälkeen järjestimme pari pienimuotoista tapaamista. Lopulta idea kantoi hedelmää ja yhdistys perustettiin”, Siponen kertoo. Nykyisin yhdistyksellä on reilut 500 jäsentä ja toimintaa pyritään laajentamaan jatkuvasti.

Rintasyöpäyhdistys on perustamisestaan lähtien ollut osa eurooppalaista Europa Donna -kattojärjestöä, jonka jäsenistöön kuuluu rintasyöpäjärjestöjä yli 40 maasta. Kyseessä on sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon organisaatio, joka on pyörittänyt toimintaansa jo yli 30 vuoden ajan.

Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen

Vaikka Rintasyöpäyhdistys on toiminut jo lähes viisi vuotta, perustuu sen toiminta edelleen pitkälti vapaaehtoistyöhön. ”Rintasyöpäyhdistyksellä ei edelleenkään ole yhtään pää- tai edes sivutoimista työntekijää, eikä omia toimitiloja. Organisaatiomme toiminta perustuu vahvasti talkootyöhön”, Siponen sanoo.

Yhdistyksen toimintaa rahoitetaan tällä hetkellä pääasiassa tekemällä yhteistyötä erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Tämä eroaa monella tapaa useiden muiden potilasjärjestöjen varainhankinnasta siinä mielessä, että suurin osa rahoituksesta tulee muiden kuin avustusten ja tukien kautta. ”Vertaisin tätä varainhankintatapaamme lähinnä urheiluseuratoimintaan”, Siponen tarkentaa.

Edunvalvontaa, tiedottamista ja vertaistukea

Hallituksen puheenjohtajan mukaan Rintasyöpäyhdistys Europa Donna Finlandin toiminnan tärkeimpinä tehtävinä on valvoa rintasyöpäpotilaiden etuja, ja lisätä tietoisuutta rintasyövästä. Myös vertaistukitoiminta on tärkeää sen eri muodoissa. Edunvalvonnalla Rintasyöpäyhdistys yrittää jatkuvasti vaikuttaa siihen, että suomalaisilla rintasyöpäpotilailla on saatavilla parasta mahdollista hoitoa.

Rintasyöpään liittyvän tietoisuuden lisäämisellä yhdistys on puolestaan pyrkinyt arkipäiväistämään tautia siten, että ihmiset voisivat puhua rintasyövästä yhä avoimemmin. Siposen mukaan Suomessa tämä ei ole lainkaan niin haasteellista verrattuna joihinkin Keski- ja Etelä-Euroopan maihin, joissa aiheeseen suhtaudutaan hyvinkin vanhanaikaisesti. ”Eri maissa vallitsevat erilaiset kulttuurit ja suhtautuminen rintasyöpään sairautena saattaa vaihdella maasta riippuen huomattavasti. Tämä on ehdottomasti Europa Donnan yksi suurimmista haasteista”, Siponen toteaa.

Myös vertaistuella on puheenjohtajan mukaan yhdistyksessä erittäin keskeinen rooli: ”Vertaistuen avulla haluamme varmistaa, ettei yhdenkään potilaan tarvitsisi elää tämän taudin kanssa yksin”. Vertaistuki on kaikille avointa, mutta yhdistys järjestää omaa vertaistukitoimintaa myös tietyille erityisryhmille, kuten esimerkiksi parantumattomasti sairaille ja pienten lasten äideille sekä nuorille rintasyöpäpotilaille. Siposen mukaan Europa Donna on kiinnittänyt vertaistuessa viimeksi mainittuun ryhmään viime aikoina erityistä huomiota sekä Suomessa että muualla Euroopassa. ”Meidän fokuksessa on erityisesti nuorten naisten ja nuorten äitien elämän helpottaminen sairauden aikana”, Siponen sanoo.

Rintojen Terveydeksi! -päivä järjestetään torstaina 15.10.2009

Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland järjestää vuosittain niin kutsutun Rintojen Terveydeksi -päivän. Sen tarkoituksena on levittää tietoa rintasyövästä ja lisätä kaikenikäisten naisten tietoisuutta rintasyövän aikaisen toteamisen merkityksestä. Päivä on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa kaikki Europa Donnan jäsenorganisaatiot ympäri Euroopan järjestävät teemapäivän samanaikaisesti.

Vuonna 2009 Rintojen Terveydeksi! -päivällä on kaksi keskeistä teemaa. Ensinnäkin naisia kannustetaan kiinnittämään huomiota liikunnan merkitykseen rintasyöpäriskin pienentämisessä ja rohkaistaan heitä yhä aktiivisempaan ja terveellisempään elämäntapaan. Toiseksi korostetaan naisten omaa roolia rintasyöpäriskin vähentämisessä ja kannustetaan naisia rintojen säännölliseen tarkkailuun. Rintasyöpäyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Heli Siponen korostaa kuitenkin: ”Rintojen omaehtoisella tarkkailulla ei pystytä ehkäisemään rintasyövän syntyä, mutta sen varhainen toteaminen helpottaa esimerkiksi hoidollisia asioita merkittävästi.”

Viestinnän tehostamiseksi Rintasyöpäyhdistys tekee tänä vuonna yhteistyötä muun muassa erään kun-tosaliketjun sekä ProMama-yhdistyksen kanssa. Erityisesti halutaan korostaa rintojen oman tarkkailun merkitystä. Varsinainen päätapahtuma järjestetään torstaina 15.10.2009 Kampin keskuksessa, jossa Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland esittelee omaa toimintaansa kaikille aiheesta kiinnostuneille.