Elintavat vaikuttavat toisen rintasyövän riskiin

  • artikkelit

Rintasyövästä paraneminen ei välttämättä takaa sitä, ettei syöpä voisi muodostua jossain vaiheessa myös toiseen, aiemmin terveeseen rintaan. On yleisesti tiedossa, että rintasyövästä parantuneiden riski sairastua uudelleen on suurempi kuin koko väestöön kuuluvien naisten sairastuminen rintasyöpään ensimmäisen kerran. Rintasyövän yleisiä riskitekijöitä on tutkittu paljon, mutta yllättävän vähän on kiin-nitetty huomiota siihen, miten esimerkiksi elintavat vaikuttavat toisen rintasyövän syntymiseen. 

Ylipaino, tupakointi ja alkoholin liikakäyttö lisäävät riskiä

Syksyllä 2009 valmistunut yhdysvaltalaistutkimus toi aiheeseen lisävaloa. Tuloksista kävi ilmi, että liikaliha-vuus, alkoholin käyttö ja tupakointi lisäävät merkittävästi toisen rintasyövän riskiä siitä selvinneiden kes-kuudessa. Tutkimuksessa keskityttiin tarkastelemaan niitä rintasyöpäpotilaita, joiden tauti oli estro-geenireseptoripositiivinen (ER+). Tutkimukseen osallistui yli 1 000 rintasyöpäpotilasta, joista 365:llä oli diagnosoitu toinen rintasyöpä aiemmin terveestä rinnasta. Toteutusta varten tutkijat keräsivät haastatte-luiden ja potilastietojen avulla tietoja potilaiden alkoholinkäytöstä, tupakoinnista ja painoindeksistä.

Tulokset osoittivat, että ylipainoisilla naisilla on noin 50 prosenttia ja tupakoivilla naisilla 120 prosenttia suurempi riski sairastua toiseen rintasyöpään. Lisäksi niillä, jotka kuluttivat vähintään yhden alkoholiannoksen päivässä, riski oli noin 90 prosenttia suurempi. Ylipainoisiksi määriteltiin tässä yhteydessä ne rintasyöpäpotilaat, joiden painoindeksi oli yli 30 kg/m².

Miksi sitten juuri kyseiset elintavat lisäävät riskiä? Sekä ylipainon että alkoholin liikakäytön yhteydessä riskin lisääntyminen on seurausta siitä, että ne lisäävät kehossa kiertävän estrogeenin määrää, mikä puolestaan saattaa kiihdyttää rintasyövän kasvua. Tupakoivien naisten riskiä sen sijaan lisäävät tupakan savun sisältämät karsinogeenit.

Elintapojen muuttaminen tuo muitakin etuja

Tutkimuksen tulokset tuovat tutkijoiden mukaan pienen, mutta olennaisen lisän siihen todistusaineistoon, jossa elintavat on pystytty kytkemään toisen rintasyövän riskiin. Tutkijoiden mukaan yhä suuremman huomion kiinnittäminen näiden riskien ehkäisemiseen on perusteltavissa monella tavalla. Ensinnäkin riskiryhmään kuuluu jatkuvasti kasvava joukko naisia. Nykypäivänä esimerkiksi yhdysvalloissa rintasyövästä parantuneiden osuus on jo yli 90 prosenttia. Lisäksi tiedetään, että syövän lisäksi tupakoinnilla, alkoholin liikakäytöllä ja ylipainolla on yhteyksiä myös moniin muihin vakaviin sairauksiin. Elintapojen muuttaminen toisi rintasyövästä selvinneille siis monia muitakin hyötyjä.

Lähteet:
Li, C. Journal of Clinical Oncology, Sept. 8, 2009; advance online edition.
Ligibel, J. Journal of Clinical Oncology, Sept. 8, 2009; advance online edition.
News release, Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle.

RCH 15/11/10